วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความหลากหลายของพืช


                                         

            พืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต (producer) ผลิตอาหารพวกน้ำตาล แป้ง ให้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ พืชมีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาจากสาหร่ายพวก Charophycean เป็นเวลากว่า 500 ล้านปีมาแล้ว โดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพืชและสาหร่ายพวก Charophyceans  ดังนี้
1. Homologous chloroplasts Plastid สีเขียวในสาหร่ายจะมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับ chloroplast ของพืช ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจาก endosymbiosis ของสิ่งมีชีวิตโบราณ นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงของchlorophyll a  และ b  ชั้นของ Grana รวมทั้งการเปรียบเทียบ DNA ของ chloroplast ใน Chrarophyceanกับพืชก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันได้                                                                                                                 
2. Homologous cellulose walls ผนังเซลล์ที่เป็นเซลลูโลสที่พบใน Charophycean จะคล้ายคลึงกับพืชมากที่สุด ประกอบด้วยเซลลูโลส 20-26 %และพบโครงสร้างพลาสมาเมมเบรนที่เรียกว่า rosettes ที่เป็นตัวผลิตเส้นใยเซลลูโลสในผนังเซลล์ใน charophycean เช่นเดียวกับพืชบก ส่วนสาหร่ายกลุ่มอื่นๆ จะไม่พบลักษณะดังกล่าว                                        
3. Homologous Peroxisome พวก Charophycean จะเป็นสาหร่ายเพียงกลุ่มเดียวที่มี anti-photorespiration enzymes ที่เก็บอยู่ใน peroxisome เช่นเดียวกันกับพืช                                                                       
4.Phragmoplastsโครงสร้างนี้เกิดขึ้นระหว่างการแบ่งเซลล์ที่พบเฉพาะในพืชและ Charophycean เท่านั้น                                                                                                                                                                                                      
5. Homologous sperm พืชหลายชนิดมีสเปิร์มที่มีแฟกเจลลาซึ่งมีโครงสร้างด้านUltra structure คล้ายคลึงกันกับของ Charophycean มาก                                                                                                                                            
6. Molecular systematics นอกจากจะเปรียบเทียบ DNA ของ Chloroplast แล้ว การจัดหมวดหมู่ในระดับโมเลกุล ยังสามารถเปรียบเทียบสารพันธุกรรมในนิวเคลียส ribosomal RNA และ Cytoskeleton protein ทำให้ยืนยันได้ว่า Charophycean มีบรรพบุรุษร่วมกัน (แต่จะต้องเข้าใจว่า Chara และ Charophycean ในปัจจุบันไม่ใช่บรรพบุรุษของพืช )
         จากการศึกษาพบฟอสซิลของพืชบกอายุกว่า 500 ล้านปี มาแล้ว หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของพืชบก พบในยุค Cambrian rocks ตอนกลาง อายุ 550 ล้านปีก่อน ตัวอย่างคือ สปอร์ของพืช ในตอนกลางยุค Ordovician (460 ล้านปีก่อน) พบสปอร์ของพืชกลายเป็นฟอสซิลจำนวนมากมาย สปอร์บางส่วนยังพบอยู่ในสภาพที่เป็น tetradsผนังที่หนาของสปอร์ประกอบด้วย sporopollenin จะช่วยให้ spore สามารถคงทนมาได้จนปัจจุบันพืชมีความหลากหลายมาก เมื่อพืชขึ้นมาอยู่บนบกมีการปรับตัวหลายอย่างเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ลักษณะการปรับตัว เช่น มี cuticle เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ มีปากใบช่วยควบคุมสมดุลของปริมาณน้ำภายใน มีโครงสร้างที่ช่วยในการดูดและลำเลียงน้ำ พืชสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ แล้ว ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น